Po II wojnie światowej na nasze tereny wracali repatrianci (mieszkańcy wschodnich kresów Rzeczpospolitej) co powodowało konieczność otwierania nowych placówek, zwłaszcza szkoły.

We wrześniu 1945 roku otwarto Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 w Cieplicach przy ulicy Rycerskiej (teraz Gimnazjalnej). Pierwszą kierowniczką była Maria Kudławiec-Borenstein. Szkoła była 6 klasowa, o 9 oddziałach i 169 uczniach. Jej pełna nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III im. Św. Stanisława Kostki.

Pierwszy sztandar szkoła otrzymała 13 XI 1945 roku, a ufundował go Komitet Rodzicielski. Edukacja była utrudniona przez zróżnicowany poziom wiedzy i przepełnione klasy. Chociaż nauczyciele okazywali uczniom wiele zrozumienia trudno było wyrównać braki w nauce i wyprostować skrzywione wojną charaktery.

Szkoła średnia została dołączona do szkoły podstawowej w 1947/48 roku, a sama placówka została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego w Cieplicach Śląskich-Zdrój.

Nauka trwała 11 lat, 7 lat podstawowych i 4 licealne. By dostać się do szkoły należało przejść egzaminy wstępne selekcjonujące uczniów zdolnych i ambitnych, z perspektywami na studia wyższe. Wielu z nich dojeżdżało z okolicznych miast i wiosek przez co zdarzały się częste nieobecności i spóźnienia.

W 1947/48 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor Stanisławy Chwalińskiej szkole przydzielono budynek przy ulicy Cieplickiej, w którym znajdował się internat.

Z biegiem lat komunikacja objęła jednak wszystkie miejscowości z których dojeżdżali uczniowie i budynek został oddany w 1975 roku do dyspozycji Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze.

Gdy w roku szkolnym 1966/67 powstała możliwość powiększenia liczby uczniów liceum, z powodu odejścia z budynku szkoły podstawowej, szkoła otrzymała nazwę Liceum Ogólnokształcące w Cieplicach Śląskich-Zdrój.

Liczba młodzieży uczęszczającej do placówki wciąż wzrastała dlatego też w latach 1955-1975

Urząd Miejski przekazywał szkole budynki po gruntownych remontach i przysposobieniu do jej potrzeb. Przyczynił się do tego ówczesny dyrektor Marian Sosnowski wraz z komitetem rodzicielskim i całą społecznością szkoły. Dobudowano też obiekt mieszczący 4 sale dydaktyczne wraz z zapleczem oraz sanitariaty.

W latach 80′,ze względu na ogólny kryzys ekonomiczny i społeczny, szkoła prowadziła politykę oszczędnościową, która nie pozwalała na przeprowadzanie modernizacji oraz zahamowała dopływ pomocy dydaktycznych do pracowni, co bardzo utrudniało jej funkcjonowanie. Mimo tego została otwarta Izba Pamięci szkoły, a w 1983 roku liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida.

W latach 90′ placówka dynamicznie się rozwijała dzięki wysiłkom organizatorskim dyrektor Jadwigi Dąbrowskiej oraz społeczności szkolnej – utworzono szereg nowych gabinetów zawierających nowoczesny sprzęt. Było to możliwe dzięki ofiarności rodziców, którzy zdawali sobie sprawę z ciągłego braku środków na modernizację oświaty i chcieli ułatwić edukację swoim dzieciom.

Od roku szkolnego 1984/85 liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze, który tworzy:

  • II LO w Jeleniej Górze im. C.K. Norwida
  • II LO dla Dorosłych w Jeleniej Górze

Budynek szkoły został wybudowany w 1913r. Termomodernizacja budynków szkoły została przeprowadzona w 2012r.

Szkoła posiada 2 wielofunkcyjne boiska ze sztuczną murawą od 2 lat w okresie zimowym na terenie szkoły montowane jest lodowisko.

Bezprzewodowy Internet dostępny dla wszystkich uczniów.

Gabinety wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne,  szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską dla wszystkich uczniów,

Posiadamy klasy objęte patronatem :   Uniwersytetu Ekonomicznego ( zajęcia na uczelni, lekcje prowadzone przez wykładowców, uczestnictwo w konkursach, konferencjach, szkoleniach, seminariach).

Szkoła dysponuje pracowniami internetowymi, centrum multimedialnym, bogato wyposażonymi pracowniami, siłownią